ตอบคำถาม 2 เรื่อง 1.การทำงาน 2 ภาคคืออะไร 2. Eudemonia คืออะไร - 03 กุมภาพันธ์ 2553
ข้อความ :
การทำงาน 2 ภาคคืออะไร 1. ภาครับรู้และเสพเสวยโลก โดยอาศัยทวารของการรับรู้ (sense doors) ทั้ง 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ สำหรับรับรู้และเสพเสวยโลก ซึ่งปรากฏแก่มนุษย์โดยลักษณะและอาการต่างๆ ที่เรียกว่า อารมณ์ 6 ซึ่ง พระธรรมปิฏก ได้อธิบายว่าหมายถึง รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส และอารมณ์ 2. ภาคแสดงออกหรือการกระทำต่อโลก โดยอาศัยทวารของกระทำ (channels of action) ทั้ง 3 คือ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ กระทำต่อโลกที่แสดงออกมาในรูปของการทำ การพูดและการคิด ที่พระคุณเจ้า เรียกว่า กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม Eudemonia คืออะไร... Eudemonia (เป้าหมายของชีวิต) คือ ความสุขที่เกิดจาก การประพฤติชอบ การไตร่ตรองในเชิงปรัชญาในขณะที่องค์ทาไลลามะ ได้อธิบายว่าเป้าหมายของชีวิตคือความสุขและการหลีกเลี่ยงความทุกข์ เป็นต้น

ชื่อผู้ส่ง :
ยุคนธร พัฒนกลม

IP Address :
10.20.30.xxx

 
Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
สงวนลิขสิทธิ์ © ตามกฎหมาย, พัฒนาโดย สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร