วันที่ 14 ตุลาคม 2552 จำนวนผู้อ่าน 7324 คน
  เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการสอบ TOEFL IT และ Pre-TOEFL
บุคลากรสายวิชาการ 
          1. การสอบ TOEFL ITP เป็นการบริการการวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท เพื่อใช้ผลสอบพิจารณาว่าคะแนนที่ได้จะต้องพัฒนา หรือพร้อมที่จะสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ
          2. คะแนนที่ได้หากผ่านเกณฑ์ของ TOEFL หรือเทียบเท่าของ IELTS มหาวิทยาลัยจะนำผลสอบมาพิจารณาจัดเรียงลำดับการเพิ่มศักยภาพด้านภาษา เพื่อเป็นเกณฑ์การพิจารณาการจัดสรรทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอกให้ หากไม่สอบก็จะไม่สามารถนำมาพิจารณาการจัดเรียงลำดับความพร้อมในการศึกษาต่อให้ได้
          3. การจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษครั้งนี้เป็นการบริการให้เปล่า ผู้ที่ไม่ได้เข้าสอบในวันที่ 4 ตุลาคม 2552 นี้จะสามารถสมัครสอบในครั้งต่อไป 
          4. ในกรณีที่บุคลากรสายวิชาการท่านใดมีผลคะแนน และ/หรือ ผ่านการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) หรือจากสถาบันภาษา ที่ได้รับการยอมรับจากสถาบันอุดมศึกษา ระดับประเทศและระดับนานาชาติ หากประสงค์จะขอยื่นการขอรับทุนศึกษาต่อจากมหาวิทยาลัย ให้ท่านนำผลการสอบ และคะแนนที่ได้รับ มายื่นได้ที่สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาเพื่อดำเนินการรวบรวมและนำผลเสนอให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการพิจารณาในลำดับต่อไป
          5. หากผลการสอบยังอยู่ในระดับที่จะต้องพัฒนาเพิ่มเติม สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ( LanguageCenter) ของมหาวิทยาลัย ได้จัดโปรแกรมการฝึกอบรม เพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเอง โดยที่บุคลากรสามารถจะเลือกโปรแกรมที่ทางสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาจัดไว้ให้ โดยติดต่อลงทะเบียนเรียน หรือขอเข้าฝึกอบรมด้วยตนเองโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ได้ที่สถานพัฒนาวิชาด้านภาษา อาคารสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนที่ 2/2552 เป็นต้นไป


นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
1. นิสิตระดับปริญญาโท 
          1.1 นิสิตระดับปริญญาโท ผู้ที่ไม่มีผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ขอให้ศึกษาประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ดังกล่าว) เช่น TOEFL, IELTS, CU-TEP มาแสดง ระหว่างการศึกษาจะต้องเข้าสอบวัดความรู้ TOEFL ITP ที่มหาวิทยาลัยจัดให้ทุกคน แม้จะได้ลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษในหลักสูตรของการศึกษาแล้วก็ตาม
          1.2 ผู้ที่ยังไม่ได้สอบ และ/หรือ ยังไม่มีผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดมาแสดง ทางวิทยาลัยโดยทางสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา จะประสานกับคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบจำนวนและรายชื่อที่จะนำมาประกาศให้สอบในครั้งต่อไป
          1.3 คะแนนที่ได้จาการสอบ TOEFL ITP(400) ใช้เป็นผลการวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ตามเงื่อนไขในการศึกษาระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัย โดยนำมาเป็นผลที่แสดงต่อมหาวิทยาลัยได้ และสามารถนำไปแสดงเพื่อใช้ในการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ในมหาวิทยาลัยนเรศวร หรือที่สถาบันอื่น ตามที่สถาบันการศึกษานานาชาติ (Institute of International Education of ) : IIE แจ้งให้ทราบ
          1.4 ผู้ที่สอบแล้ว ผลการสอบไม่ผ่านเกณฑ์การวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัยสามารถสมัครเพื่อขอรับการฝึกฝนเพิ่มศักยภาพด้านภาษาด้วยตนเองโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ที่สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา (LanguageCenter) ของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้จัดโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษไว้ให้เลือกตามความถนัดและความสนใจ เพื่อเตรียมตัวการสอบวัดความรู้ TOEFL ITP ในครั้งต่อไปได้

2. นิสิตระดับปริญญาเอก 
          2.1 นิสิตผู้เข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (TOEFL ITP) ที่มหาวิทยาลัยจัดให้ สามารถใช้ผลการสอบจาก TOEFL ITP ที่ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (450) มาแสดงเพื่อขอจบการศึกษา นอกเหนือจากการนำผลสอบจาก TOEFL, IELTS, CU-TEB ที่นิสิตได้ไปสอบมาแล้ว
          2.2 นิสิตปริญญาเอก ที่เรียนจบรายวิชา และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์แต่ยังคอยผลภาษาอังกฤษ สามารถติดต่อเพื่อขอรับการฝึกอบรมด้วยตอนเองฟรี ในการเตรียมตัวสอบครั้งต่อไป ได้ที่สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา (LanguageCenter) อาคารสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ตั้งแต่หลังจากได้รับผลการสอบในวันที่ 4 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป

3. นิสิตระดับปริญญาตรี 
          ผู้ที่เข้าสอบ Pre TOEFL จะได้รับทราบผลการสอบในรูปของการสอบ Exit Examination ว่ามีพื้นความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับใด โดยมหาวิทยาลัย จะมอบประกาศนียบัตร แสดงการผ่านการสอบวัดความรู้ด้านภาษา เพื่อนำไปประกอบการสมัครงานต่อไปได้

ติดต่อสอบถามได้ที่ สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา โทรศัพท์ 0-5596-1610 e-mail: mailto:panipac@nu.ac.thหรือ natsinees@nu.ac.th
บรรณาธิการ : Webmaster
[แสดงความคิดเห็น] [จำนวนความคิดเห็น 0 ข้อความ]
 
 
Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
สงวนลิขสิทธิ์ © ตามกฎหมาย, พัฒนาโดย สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร