วันที่ 27 กันยายน 2552 จำนวนผู้อ่าน 9644 คน
  สาธิต มน. ปั้นเด็กอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์
     ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) กล่าวว่า การเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย(โครงงาน)เป็นที่ยอมรับกันว่า จะช่วยสร้างจิตวิทยาศาสตร์กระบวนการคิดอย่างวิทยาศาสตร์และการปฏิบัติจริงเพื่อการค้นหาคำตอบ นั้นคือหลักคิดของการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (สาธิต มน.)
โดยนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการนี้ จะเกิดเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเรียนรู้อย่างมีความสุข สนุก พัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ให้สูงขึ้น สามารถนำไปสู่การคิดโครงการ การวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้น ต่อยอดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้นแบบในการกระตุ้นนักเรียนชั้นอื่นๆให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ด้วยโครงงานและช่วยสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมสาธิต มน.
     ซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ โรงเรียนมัธยมสาธิต มน. ได้คัดเลือกนักเรียน จำนวน 60 คน (ห้องอัจฉริยภาพ) ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 2 (2/1) และมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 5 (5/1) ประจำปีการศึกษา 2552 เข้าร่วมโครงการ โดยจัด “กิจกรรมพัฒนานักเรียนเป็นอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์” ณ โรงเรียนคลองลานวิทยาลัย จังหวัดกำแพงเพชร
     “เด็กเหล่านี้จะได้ทำกิจกรรมประกอบไปด้วย การศึกษาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเรียนรู้ปัญหาและหาแนวคิดในการทำโครงงานให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตจริง และสามารถนำไปสู่การต่อยอดทางความคิด ทั้งยังได้ฝึกทักษะการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จะเห็นได้ว่าโรงเรียนมัธยมสาธิต มน. ไม่ได้ละเลยการพัฒนา EQ (การพัฒนาด้านอารมณ์) และ MQ (การพัฒนาด้านศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรม)” รองศาสตราจารย์อำนาจ จันทร์แป้น ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรกล่าว
บรรณาธิการ : Webmaster
[แสดงความคิดเห็น] [จำนวนความคิดเห็น 0 ข้อความ]
 
 
Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
สงวนลิขสิทธิ์ © ตามกฎหมาย, พัฒนาโดย สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร